Andersenschool

HBoN Woerden

HBoN-Woerden2_biggerDe Stichting Vrienden van het Hoogbegaafdenonderwijs te Woerden e.o. is een onafhankelijke stichting met als doel het op structurele wijze (mee helpen) faciliteren en financieren van voltijds passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, zoals dat wordt verzorgd door de Andersenschool te Woerden. De Stichting doet dit onder andere door:

  • Het promoten van het belang van deze vorm van onderwijs;
  • Het promoten van de Andersenschool en eventuele andere aanbieders van deze vorm van onderwijs;
  • Het voeren van gesprekken en onderhandelingen met diverse stakeholders, zoals schooldirectie en -bestuur, gemeente en de pers;
  • Het werven van middelen in geld en natura bij particulieren, bedrijven of instellingen om de extra kosten te dekken van bijvoorbeeld projecten of lessen.

Statutair is het doel globaal als volgt omschreven (formele statutenwijziging in voorbereiding):

  • Het bevorderen en in stand houden van het voltijds passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Woerden en omstreken;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

De noodzaak van aanvullende financiering
Een van de grootste uitdagingen waar het hoogbegaafdenonderwijs in Woerden voor staat (net als de in andere plaatsen in Nederland), is de financiering van de extra inhoud, kwaliteit en continuïteit van deze onderwijsvorm. De kosten per leerling zijn in het hoogbegaafdenonderwijs namelijk ruimschoots hoger dan in het reguliere onderwijs. Dit heeft een aantal oorzaken:

  • Kleinere klassen: De vergoeding per kind vanuit het rijk is even hoog als in het reguliere onderwijs. Omdat in het hoogbegaafdenonderwijs wordt gewerkt met maximaal 20 kinderen per klas, is de rijksvergoeding per klas lager. Passend voltijds hoogbegaafdenonderwijs heeft (nog) geen erkenning als speciaal onderwijs waardoor het zou kunnen rekenen op een hogere rijksbijdrage per leerling;
  • Extra leerkrachten: Voor speciale vakken, die voor de verrijking van het lesaanbod zorgen, worden vakleerkrachten aangetrokken die naast de groepsleerkrachten hun lessen verzorgen. Het gaat hierbij om vakken zoals Engels, Spaans en Chinees door ‘native speakers’, muziek, schaken, wiskunde, techniek en ICT. Hierdoor is het aantal leerkrachten per leerling verhoudingsgewijs nog iets groter dan bij regulier onderwijs;
  • Excursies en materialen: In aanvulling op en ter verrijking van de klassikale lessen hebben de leerlingen vaker excursies en uitstapjes naar instanties, bedrijven of evenementen. Dit varieert van een bezoekje aan de kaasboerderij in de buurt tot de Space Expo in Noordwijk. Dit brengt vaak vervoers- en entreekosten met zich mee. Daarnaast maakt men gebruik van allerlei aanvullende materialen en hulpmiddelen, soms gesponsord, maar vaak ook niet.

Ouderbijdrage
Een deel van de extra kosten wordt gefinancierd uit een vrijwillige ouderbijdrage.

Aanvullende inkomsten
De financiering vanuit de rijksoverheid en de ouderbijdrage tezamen zijn niet genoeg om het noodzakelijke uitdagende aanbod te bekostigen. Daarom is de het hoogbegaafdenonderwijs in Woerden ook sterk afhankelijk van subsidies, sponsoring en donaties van het bedrijfsleven, (lokale) overheid en particulieren. De Stichting Vrienden van het Hoogbegaafdenonderwijs Woerden e.o. richt zich daarom ook op het verwerven van financiële en materiële middelen via deze kanalen.

Voor meer informatie klik hier